Regulamin SportClub

 1. Każdy Członek Klubu otrzymuje imienny karnet (nie dotyczy studentów uczęszczających na obowiązkowe zajęcia WF), który zobowiązany jest okazywać przy wejściu do Klubu. Obsługa Klubu może również żądać okazania dowodu tożsamości, w celu prawidłowej identyfikacji Członka Klubu. Karnet (karta) do odbioru w Centrum Sportu pokój D25.
 2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty, każdy członek klubu zobowiązany jest zgłosić to w pokoju D25 w celu wprowadzenia blokady i wystawienia duplikatu.
 3. Członkiem Klubu może zostać student, absolwent lub pracownik Akademii Leona Koźmińskiego.
 4. Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania karty klubowej przez Członka Klubu, innemu Członkowi Klubu lub osobie trzeciej jest zabroniona.
 5. Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z siłowni, zajęć sportowych, szatni.
 6. Zajęcia w Klubie odbywają się zgodnie z grafikiem zamieszczonym na stronie: sportclub.kozminski.edu.pl. W okresie wakacyjnym (lipiec-wrzesień) Klub nie prowadzi zajęć.
 7. Rozróżniane są cztery rodzaje karnetów: „Karnet Roczny” uprawniający do korzystania z usług Klubu przez cały rok akademicki. ”Karnet Semestralny” uprawniający do korzystania z usług klubu przez jeden semestr roku akademickiego, „Karnet miesięczny na siłownię” uprawniający do korzystania tylko z siłowni w miesiącu kalendarzowym w którym karnet został zakupiony, „Wejście jednorazowe” uprawniające do uczestnictwa w jednych dowolnych zajęciach sportowych oraz siłowni. Zmiany w zakresie i rodzajach karnetów mogą być wprowadzane przez Klub w dowolnym czasie i nie powodują one konieczności zmiany regulaminu.
 8. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 9. Opłaty za karnety należne są i płatne za poszczególne okresy rozliczeniowe. Okresami rozliczeniowymi są: jeden miesiąc kalendarzowy, jeden semestr roku akademickiego, jeden rok akademicki.
 10. Rzeczy wartościowe Członek Klubu zobowiązany jest zabrać ze sobą na zajęcia sportowe. Za rzeczy wartościowe Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań.
 12. Klub zapewnia Członkom Klubu bezpłatną opiekę i poradę instruktorów.
 13. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu.
 14. Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów.
 15. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu.
 16. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie Klubu jest zabronione.
 17. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach prysznicowych.
 18. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu zmiennego obuwia sportowego, dostosowanego do rodzaju zajęć w jakich uczestniczy.
 19. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek Klubu, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, powinien zasięgnąć porady medycznej.
 20. Zabronione jest korzystanie z usług Klubu przez Członków Klubu będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, beta-blokerów lub środków uspakajających.
 21. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Klub ma prawo pozbawić klubowicza praw członkowskich.
 22. Nieodpowiednie zachowanie członka klubu, w szczególności niestosowanie się do poleceń trenerów oraz zachowania nieobyczajne, a także zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa uczestnika bądź innych uczestników zajęć stanowią podstawę do usunięcia z zajęć.

Nasi
Partnerzy